Vacancies

Lecturer in Mathematics

Posted On : April 05, 2021

Advertisement Position Description

Lecturer in General Nursing

Posted On : April 04, 2021

Advertisement Position Description

Associate Dean

Posted On : April 04, 2021

Advertisement Position Description

Marketing Officer

Posted On : April 01, 2021

Advertisement Position Description

ވިލާކޮލެޖް ކިއު.އައި ކެމްޕަސްގައި 11 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

 

                                                       އިޢުލާން ނަންބަރ: VC/ADMIN/2021/128

އިޢުލާން

ވިލާކޮލެޖް ކިއު.އައި ކެމްޕަސްގައި 11 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

             ވިލާކޮލެޖުންދޭ ކުރެހުމާއި ބީ.އޯ.ކިޔު އަދި މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ވިލާކޮލެޖްގެ ކިއު.އައި ކެމްޕަސްގައި 11 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއް  އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލީމެވެ.

             ވީމާ، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގައި ވިލާކޮލެޖްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ވަގުތު

ބިޑް ވިއްކުމާއި،ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން             (ވިލާކޮލެޖުގެ ފައިނޭސްޑިޕާރޓްމަންޓުގައި)

18 މާރިޗް އިން 25 މާރިޗް 2021

10:00 އިން 16:00

ޕްރީބިޑް މީޓިން                         (ވިލާކޮލެޖްގެ EWގެ 6ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މީޓިންގރޫމްގައި)

28 މާރޗް 2021

16:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން(ވިލާކޮލެޖްގެ EWގެ 6ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މީޓިންގރޫމްގައި)

 

10 އޭޕްރީލް 2021

16:00

            

            މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ކުރެހުން އަދި ބީ.އޯ.ކިޔު ހިމެނިފައިވާ ސީ.ޑީ ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ވަގުތު ހިއްސާކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ އަގަކީ 2500.00          (ދެހާސް ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.

ނޯޓް: ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  7901053 އާއެވެ. އަދި  އީމެއިލް ކުރައްވާނީ vc.physical@villacollege.edu.mv އަށެވެ.

14 މާރިޗް 2021

Posted On : March 14, 2021

Advertisement