Bachelor of Science in Accounting and Finance

Key Facts
COURSE CODEVC-BScAF
COURSE DURATION3 years
COURSE TYPEUndergraduate programmes
MNQF LEVEL7
ACADEMIC LEVELUndergraduate Programme
LEARNING MODEOn Campus and Online
ENTRY REQUIREMENTS

General Entry Criteria

2 passes in A Level/HSC (At GCE A/L, a pass is considered E and above. HSC pass is considered C and above.)

OR

Attainment of a Level 4 qualification in a related field

OR

Attainment of a Level 4 Foundation Study Program approved for the specific Diploma program.

 

Alternative Entry Criteria

Completion of a Level 4 qualification (unrelated), and successful completion of an MQA approved University Preparation Program

OR

20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Program

COURSE OVERVIEW

Course fee: MVR 3,450 (MVR 1,608 per month under the government free first degree scheme)

STRUCTURE

YEAR 1

1. Principles of Accounting

2. Foundations of Economics

3. Introduction to Management Accounting

4. Professional skills for Accountants

5. Principles of Finance

6. Statistics and Data Management

7. Introduction to Business Law

8. Financial Accounting

 

Award Diploma in Business Accounting and Finance

 

YEAR 2

1. Financial Reporting

2. Advanced Management Accounting

3. Principles of Taxation

4. Computer Applications in Accounting

5. Business Communication

6. Corporate Finance

7. Corporate Governance

8. Islamic Banking and Finance

 

Award Advanced Diploma in Business Accounting and Finance

 

YEAR 3

1. Strategic Corporate Reporting

2. Financial Management

3. Business Operation and Strategy

4. Advanced Taxation

5. Audit and Assurance

6. Strategic Management Accounting

7. Business Case Study

 

Optional Module (15 credits)

8. Risk Management

9. Forensic Accounting

10. Business Financing for SME’s

11. International Financial Management

OTHER FACTS / COMMENTS

Bachelor of Science in Accounting and Finance programme is aimed at working practitioners and future professionals who wish to forge a career in the finance sector. The programme ensures that participants develop a deep understanding of the wide range of topics in finance, giving them an in-depth understanding of how financial and economic concepts are connected with the business reality in financial markets. The programme is designed to align with the changes and implementation of IFRS, taxation policies, statutory audit and assurance, internal control, governance ethics, computerised accounts and financial decision-making.

The programme incorporates knowledge and practical skills. Individuals who successfully complete the programme will have a competitive edge in the market with opportunities in the public and private sector, such as banking institutions, insurance companies, investment firms and other financial institutions.

This programme is tailored for both existing and potential practitioners in the accounting and finance field.

 

FACULTY / CENTREFaculty of Business Management (FBM)
AWARDING BODYVilla College
PROGRAM DESCRIPTION

Bachelor of Science in Accounting and Finance programme is aimed at working practitioners and future professionals who wish to forge a career in the finance sector. The programme ensures that participants develop a deep understanding of the wide range of topics in finance, giving them an in-depth understanding of how financial and economic concepts are connected with the business reality in financial markets. The programme is designed to align with the changes and implementation of IFRS, taxation policies, statutory audit and assurance, internal control, governance ethics, computerised accounts and financial decision-making.

The programme incorporates knowledge and practical skills. Individuals who successfully complete the programme will have a competitive edge in the market with opportunities in the public and private sector, such as banking institutions, insurance companies, investment firms and other financial institutions.

This programme is tailored for both existing and potential practitioners in the accounting and finance field.

Apply Now

Related Programs

Bachelor of Teaching Islamic Studies

އިސްލާމް ކިޔަވައިދެއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ މި ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާ ހުރެ މިދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމަށް ވާސިލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނެވެ. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޕްރޮގްރާމަކީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުމާއި، ކަރިކިއުލަމާއި ޕެޑަގޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އިސްލާމް މުދައްރިސުން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން، ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ލަ ނޑު ދަ ނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ދައުރާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިދިނުން އެއީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢާއާއި ތާރީޚުގެ ތަފާތު ބައިތައް ވަރަށް ފުންކޮށް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި، ހުނަރުތަކާއި، ކަރިކިއުލަމާއި އެސެސްމަންޓު ގެންދާނޭގޮތް ހިމެނިފައިވާނެއެވ ...

Bachelor of Electrical and Electronics Engineering (Honours)

...

Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)

...

Bachelor of Mechatronics Engineering (Honours)

...

Bachelor of Teaching Primary and Inclusive Education

...

Bachelor of Arts in Business Management and Marketing

...

Bachelor of Teaching in Accounting and Business Studies

...

Bachelor of Teaching in Economics and Business Studies

...

Bachelor of Teaching in Physics and Biology

...

Bachelor of Teaching in Chemistry and Biology

...

Bachelor of Teaching in Chemistry and Physics

...

Bachelor of Arts in Business and Aviation Management

...

Bachelor of Arts in Interior Architecture and Design

...

BA in Health Services Management

...

Bachelor of Arts in Business and Project Management

...

Diploma in Tourism and Hotel Management

...

Diploma in Teaching (Primary)

The Diploma in Primary Teaching programme aims to develop reflective primary teachers who are adapt in the key learning areas of the Maldives National Curriculum, and are motivated and capable of inculcating values and competencies specified in the national Primary Curriculum. ...

Diploma of Early Childhood Education

The aim of this programme is to produce graduates for pre-schools and early childhood institutes to meet the country's growing demand for qualified and trained early childhood teachers. ...

Diploma in Human Resource Management

The Bachelor of Human Resource Management programme is designedfor those who are interested in a thorough grounding in human resource management theory and practice. The programme is targeted for individuals who work as human resource managers, supervisors and administrators in public and private sector organizations. ...

Diploma in Computing

The Diploma in Computing provides a common first year for BSc in Business Information Technology and BSc in Computer Science. These are modern programmes which link computing to actual business environments. ...

Diploma in Teaching Dhivehi Language

...

Diploma in Shariah and Law

This programmes is to prepare students with scholarly knowledge of shariah to provide a strong first year towards completion of Bachelor of Shariah. ...

Diploma in Teaching Islamic Studies

...

Diploma in Multimedia Technology

This course is aimed at laying a strong foundation in Visual Communication, Advertising, Graphic Design, Photography and a specialization ...

Diploma in Banking and Finance

...

Diploma In Nursing

Diploma in Nursing program aims to develop knowledgeable practitioners in general nursing who are equipped with practical skills to work in various settings in Maldivian health sector. The program enables candidates to work with clients and professional partners in effectively delivering health-care services according to the code of ethics. The program aligns with the National Competency Standards for Professional Nurses and Midwives to ensure safe practice and quality patient-centered care. Upon successful completion of the program, the candidates will meet the licensing requirements of the Maldives Nursing and Midwifery Council as a Registered Nurse. ...

Advanced Diploma in Teaching Mathematics

This level 6 Advanced Diploma in Teaching Mathematics provides content knowledge, pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge to teach various topics in mathematics for secondary school. ...

Advanced Diploma in Teaching (Teaching English to speakers of other languages)

This level 6 Advanced Diploma in Teaching (TESOL) is designed to prepare secondary teachers in the area of teaching English as a foreign/second language. ...

Bachelor of Arts in Dhivehi Language and History

Bachelor of Arts in Dhivehi Language and History offers students a unique opportunity to understand the social, cultural and political dimensions of Maldivian society through critical analysis of our language and history. ...

Bachelor of Teaching Mathematics

This program provides content knowledge, pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge to teach various topics in mathematics for secondary and higher secondary levels. This includes discussions on concepts, ...

Bachelor of Teaching Primary

The Bachelor of Teaching (Primary) programme aims to develop reflective primary teachers who are adept in the key learning areas of the Maldives National Curriculum; and are motivated and capable of inculcating the values and competencies specified in the national primary curriculum. ...

Bachelor of Early Childhood Education

The aim of this programme is to produce graduates for pre-schools and early childhood entries to satisfy the country’s demand for qualified early childhood educators. ...

Bachelor of Shariah and Law

The programme focuses on the study of Shariah and Law as the first step to start a career in the legal field and in Islamic scholarship. ...

BA in Human Resource Management and Development

...

Bachelor of Science in Business Information Technology

BSc in Business Information Technology is a modern course that brings together two key aspects, that is, the link between Information Technology and the business environment. ...

BSc Computer Science

BSc in Computer Science is an exciting and rapidly developing subject that offers excellent employment prospects and well-paid careers. ...

Bachelor of Teaching Dhivehi Language

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިން ދިވެހި ލޭންގުއޭޖު ޕްރޮގްރާމަކީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުމާއި، ކަރިކިއުލަމާއި ޕެޑަގޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި މުދައްރިސުން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން، ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ލަ ނޑު ދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސެއްގެ .ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ދައުރާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިދިނުން އެއީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަ ނޑު އަމާޒެވެ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދިވެހިބަހާއި ލިންގުއިސްޓިކްގެ ބައިތަކާއި ތާރީޚުގެ ތަފާތު ބައިތައް ވަރަށް ފުންކޮށް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި، ހުނަރުތަކާއި، ކަރިކިއުލަމާއި އެސެސްމަންޓު ގެންދާނޭގޮތް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ...

Bachelor in Teaching (Teaching English to Speakers of Other Languages)

This programme is designed to prepare professional teachers, researchers and curriculum developers in the area of teaching English as a foreign/second language. The programme incorporates and models communicative language teaching and promotes a reflective model of teaching that pays attention to student diversity. ...

Bachelor of Psychology

...

BA in Banking and Finance

...

BA in Tourism and Hotel Management

...

Bachelor of Arts in Business Management

...