Master of Teaching Islamic Studies

Key Facts
COURSE DURATION1 Year
COURSE TYPEPostgraduate programmes
MNQF LEVEL9
ACADEMIC LEVELMasters
LEARNING MODEOn Campus and Online
ENTRY REQUIREMENTS

Entry Criteria

A related Bachelor’s Degree OR A related Graduate Diploma at Level 8.

COURSE OVERVIEW

· Intake: January / May / September

· Course Fee: MVR 4,199 per month x 15 months

STRUCTURE

 

 Option 1: (Route for teachers with teaching qualifications)

Educational Research

Promoting Successful Learning

Adhillath Al’ Ahkaam Al’ Shar’iyya (Shariah Rulings)

* Award Postgraduate Certificate in Education

Quran and Science

Dhirasath Al’ Fiqh Al’ Islamee (Islamic Jurisprudence Studies)

Research Project

* Award Master of Teaching Islamic Studies

 

Option 2: (Route for teachers without teaching qualifications)

Educational Research

Promoting Successful Learning

Adhillath Al’ Ahkaam Al’ Shar’iyya (Shariah Rulings)

* Award Postgraduate Certificate in Education

Quran and Science

Dhirasath Al’ Fiqh Al’ Islamee (Islamic Jurisprudence Studies)

Professional Experience; 

Capstone Project; or

Action Research

* Award Master of Teaching Islamic Studies

FACULTY / CENTREFaculty of Educational Studies (FES)
AWARDING BODYVilla College
PROGRAM DESCRIPTION

އިސްލާމް މާއްދާގެ ޤައުމީ މުޤައްރަރަށް ދަނީ އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމް މުޤައްރަރަށް އައިބަދަލުތަކާއިއެކު މަތީސާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ޤާބިލު މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. އެގޮތުން މިޕްރޮގްރާމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމްތައް ނެގުމަށްބެލެވޭ އަސްލުތަކާއި ދަލީލުތައް، ޤުރުއާނުގައިވާ ޢިލްމީއެކިއެކި ހަޤީގަތްތަކާއި، މިއަދުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ފެންނަން ހުރި މަޢުލޫމާތާއި، ވަޙީއާއިދޭތެރޭ ޤައިރު މުސްލިމުން އެންމެ ކުރިއްސުރެ އުފައްދާ އެކި ޝައްކުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ މިޝައްކުތަކަށް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ރައްދުދޭނެގޮތްތަކާއި އޭގެ ހަޤީގަތްތައް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. ފިޤްޙު އިލްމާއި ގުޅުންހުރި މަތީސާނަވީ އައު ޤަޢުމީ މަންހަޖުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ކިޔަވައިދެވޭނެ ފެންވަރަށް މިޕްރޮގްރާމުގެތެރެއިން މުދައްރިސުން ތަމްރީނުވެގެންދާނެއެވެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގްޞަދުގައި މާސްޓާރސް ޕްރޮގްރާމުގެ 60 ކްރެޑިޓް ފުރިހަމަ ވުމުން ދަރިވަރުންނަށް ޕޯސްޓް ގްރެޑުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިއުކޭޝަން އިންޓަރިމް އެވޯޑެއްގެގޮތުގައި އެރުވިގެންދާނެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން   އިސްލާމް އަދި ޤުރުއާން ޢިލްމުގެ އިތުރުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގައި  ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހުނަރުތައް އަދި  ސްކޫލް ފެންވަރުގައާއި، ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން  މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

Apply Now

Related Programs

Master of Public Health

...

Postgraduate Certificate of Teaching in Higher Education

...

Master of Arts in Human Resource Management

...

Master of Teaching Quranic Studies

...

Master of Business Administration (VC)

...

Master of Shariah and Law (Specialisation in Criminal Law)

...

Master of Teaching Dhivehi Language

...

Master of Education in Teaching

The Master of Education in Teaching programme enables teachers and professionals to gain a masters level teaching qualification with credentials for school-based research and development activities. This will form an important part of their continuing professional development and will ensure graduates are well-equipped to meet the challenges of their teaching career. ...

Master of Education in Leadership and Management

The Master of Education in Leadership and Management programme provides the critical knowledge and skills required to lead in the education sector. The programme offers insight into systems thinking to strategically plan and manage the school environment to support student learning, and integrate evidence-based decision-making approaches into school leadership practices to support school growth and improvement. ...

Master of Research Studies

...

Master of Research in Public Health

...

Postgraduate Certificate in Research Studies

The Postgraduate Certificate in Research Studies prepares students as a qualifying program as 'front-on' for research degrees for graduates from any discipline who do not have the appropriate research experience to undertake higher research degrees. ...

Postgraduate Diploma in Research Studies

The Postgraduate Diploma in Research Studies is a qualifying program as 'front-on' for research degrees for graduates from any discipline who do not have the appropriate research experience to undertake higher research degrees. ...

Postgraduate Diploma of Teaching

...

Postgraduate Diploma in Public Health

...