VC Blog

Featured post

... ޅެން ވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ އިރު
15 ޖަނަވަރީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަސް ކަމުން މި ދުވަހުގެ ތަ

January 16, 2021 by Fathimath Warda

Read More

Recent Blogs

... ޅެން ވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ އިރު
15 ޖަނަވަރީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަސް ކަމުން މި ދުވަހުގެ ތަ

January 16, 2021 by Fathimath Warda

Read More
New year resolution - 2021
It is the time of the year when many of us wonder about the future and reflect over the past. Let us too review our past and plan for the future.   There are many of us who wish for better sala

January 05, 2021 by Fathimath Warudha

Read More
World Mental Health Day 2020
World Mental Health Day 2020 Mental Health is an important part of our lives. According to WHO (2001) “health is a state of complete physical, psychological and social well-being”. Mental

October 08, 2020 by Dr. Aishath Nasheedha

Read More

Categories