Diploma in Teaching Dhivehi Language

Undergraduate

Prog Card

Diploma in Teaching Dhivehi Language

Diploma in Teaching Dhivehi Language

Course Fee

MVR 3,750 Per Month x 15 Months

Awarding Body
Villa College
Intake
January / May / September
Duration
1 Year
MNQF
Level 5
Code
DTDL

Programme Details

Introduction

ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދެއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ މި ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމަށް ވާސިލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންނެއްނޫނެވެ. މި ކޯހުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށް ދިނުމެވެ. އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުމާއި، ކަރިކިއުލަމާއި ޕެޑަގޮޖީއައް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމެވެ. މިގޮތުން، ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމައްޓަކައި ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވަން .ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ދައުރާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުން އެއީ މި ކޯހުގެ މައިގަނޑު އަމާޒެވ

General Entry Criteria

 • 2 passes in A Level/HSC (At GCE A/L, a pass is considered E and above. HSSC pass is considered C and above.) OR

 • Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR

 • Attainment of a Level 4 Foundation Study Programme approved for the specific Diploma programme

Core Modules

 1. Educational Psychology

 2. Assessment and Evaluation

 3. Teaching and Learning Strategies

 4. Maldivian Language and Culture in Time

 5. Introduction to Linguistics

 6. Dhivehi Language 1

 7. Dhivehi Language 2

 8. Public Speaking

 9. Teaching Practicum

Course Fee: MVR 3,750 Per Month x 15 Months

Share this program